Black Friday - mega promocje jakich jeszcze nie było! Regulamin
Autor: 24 listopada 202118 lutego, 20220 Komentarzy

Black Friday – mega promocje jakich jeszcze nie było! Regulamin

Jesteście gotowi na Black Friday? My tak! 🙂 TYLKO DZIŚ mega promocje jakich jeszcze u nas nie było!

❗️- 50% ❗️ na drugi taki sam produkt lub tańszy (nie dotyczy karmy suchej dla psa i kota)

❗️- 30% ❗️ na drugi taki sam produkt lub tańszy (dotyczy karmy suchej dla psa i kota)

 

Regulamin promocji

„-50% na drugi taki sam lub tańszy produkt (nie dotyczy suchych karm dla psa i kota),
– 30 % na drugi taki sam lub tańszy produkt – dotyczy suchych karm dla psa i kota”(dalej: „Promocja”)

 1. Organizatorem Promocji jest Eskulap, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, z siedzibą w Zabierzowie 32-080, ul. Krakowska 31, REGON 361162792, NIP 5130240455, (dalej: „Organizator”), właściciel marki Leopardus.
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. „-50% na drugi taki sam lub tańszy produkt (nie dotyczy suchych karm dla psa i kota), – 30 % na drugi taki sam lub tańszy produkt – dotyczy suchych karm dla psa i kota” i obowiązuje w sklepach stacjonarnych Leopardus (dalej: „Sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w dniu 26 listopada2021 od godziny 9.00 do 22.00 zakupi co najmniej 2 (dwa) pełnowartościowe produkty (lub wielokrotność par) z asortymentu dostępnego w Sklepie (z wyłączeniem produktów wskazanych w pkt 11 poniżej) (dalej: „Produkty”), otrzyma rabat na tańszy z dwóch Produktów lub na jeden z dwóch Produktów w takiej samej cenie w wysokości 50% (nie dotyczy suchych karm dla psa i kota), 30% (dotyczy suchych karm dla psa i kota) naliczany od ceny regularnej. W przypadku nabycia większej liczby produktów (poza produktami z pkt 11), produkty  zostaną posortowane od najdroższego do najtańszego. Promocją objęte zostaną produkty w kolejności 2, 4, 6, 8. Jeden klient może otrzymać rabat na maksymalnie 4 produkty.
 7. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji jest ograniczona ilościowo.
 8. Promocja trwa tylko w dniu 26.11.2021 9.00 do 22.00
 9. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie ww. przepisów, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów jak również do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 10. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cen (w tym z promocyjnymi produktami z gazetki,  produktami wyprzedażowymi, produktami z krótszą datą ważności, nie dotyczy żywych zwierząt oraz produktów OTC.) Zakupiony produkt z w/w listy nie jest traktowany jako produkt uprawniający do skorzystania z promocji.
 12. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 26.11.2021.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 15. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 16. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: leopardus@leopardus.pl
 17. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Eskulap, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, z siedzibą w Zabierzowie 32-080, ul. Krakowska 31. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 19. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: leopardus@leopardus.pl
 20. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 21. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 22. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 23. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonów Leopardus.
 24. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 25. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.
 26. Ostateczne interpretacja regulaminu należy do organizatora Promocji.