Zostań częścią Leopardusowego kalendarza na 2021 rok!

Chcesz, aby zdjęcie Twojego pupila znalazło się w kalendarzu Leopardusa na 2021 rok? Wystarczy, że wyślesz do nas zgłoszenie ze zdjęciem swojego pupila do 4 października na adres marketing@leopardus.pl.

Kategorie zdjęć: pies, kot, królik i gryzonie, ptaki, ryby i gady.

Wybrane przez nas zgłoszenia zostaną nagrodzone punktami w Aplikacji Leopardus wymiennymi na rabaty, a także kalendarzami ściennymi na 2021 rok.
 

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Zostań częścią Leopardusowego kalendarza na 2021 rok! ”.

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs rozpoczyna się 22 września 2020 r. i kończy 4 października 2020 r. o godz. 23:59.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest ESKULAP sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Zabierzowie 32-080,
ul. Krakowska 311, NIP: 513-024-04-55 (zwanym dalej „Organizator”).
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

NAGRODA W KONKURSIE

1. Nagrody w Konkursie:
- 500 punktów dodanych do Aplikacji Leopardus – wymiennych na rabat 25 zł na zakupy
w sklepie;
- 1 sztukę egzemplarza kalendarza Leopardusa na 2021 rok.

2. Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Konkursie lub na ekwiwalent pieniężny.
3. Koszty opłacenia należnego podatku od nagród pokrywa Organizator.
4. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie.
5. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie.
6. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatom nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzcy są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.

 

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą być wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji, mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. W razie wygranej przez w/w Uczestników wybór ten jest automatycznie unieważniany.

WARUNKI KONKURSU i OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zdjęcia bezpośrednio na adres mailowy: marketing@leopardus.pl

2. Warunkiem umieszczenia zdjęć w kalendarzu Leopardusa na 2021 jest pisemne podpisane warunków niniejszego Regulaminu oraz odesłanie go w formie elektronicznej na adres: marketing@leopardus.pl najpóźniej do dnia 6 października 2020.

3. Na zgłoszenia czekamy do 4 października 2020 r. do godziny 23:59.

4. Zwycięzców wybierze trzyosobowa komisja wybrana przez Organizatora.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 października 2020 r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia mniejszej lub większej liczby uczestników.

7. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez zamieszczenie informacji na stronie: https://www.facebook.com/leopardus.official/.

8. Nagrody będą przygotowane do odbioru we wskazanym przez zwycięzcę sklepie Leopardus.

9. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby lub adres mailowy Organizatora zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w konkursie w ciągu 7 dni od wygranej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych personalnych Uczestników.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługuje mu wyłączne, nieograniczone prawo autorskie do przesłanych w ramach Konkursu prac oraz to, że wykorzystane w pracy konkursowej materiały, stanowiące przedmiot Konkursu, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

2. Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw majątkowych do zdjęć zamieszczanych
w ramach Konkursu na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich będzie skuteczne po przesłaniu zgłoszenia.

3. Na mocy niniejszego Regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo do bezterminowego korzystania z prac konkursowych otrzymanych w ramach Konkursu na zasadach wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych zrealizowanych w ramach zlecenia,
tj. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zawierających film, także na potrzeby promocji i reklamy;

b) rozpowszechniania pracy konkursowych, tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie i prezentowanie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także za pomocą cyfrowych środków przekazu, w Internecie, a także na potrzeby promocji i reklamy;

c) decydowania o celu, sposobie, miejscu, czasie wykorzystania utworów w dowolnych celach reklamowych w granicach obowiązującego prawa.

4. Powyższe prawa zostają przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych.
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z Konkursu lub wstrzymanie wydania nagrody do czasu udzielenia danych osobowych
i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu pod adresem:
www.leopardus.pl

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, tj. Eskulap sp. z o.o.
sp.k., Krakowska 311, 32-080 Zabierzów.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową na adres siedziby Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

8. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem, wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

ZASTRZEŻENIA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.

3. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów lub autoryzowanych dystrybutorów nagrody.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, działanie sieci internetowej oraz działanie osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany liczby nagród oraz samej nagrody na nagrodę tego samego gatunku i podobnej wartości.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyników uzyskanych przez Uczestników Konkursu, którzy przy rejestracji wyniku podali nieprawidłowe dane personalne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.

9. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe, Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, będzie to traktowane jak naruszenie Regulaminu, skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

pokaż więcej
pokaż więcej