Produkty dla zwierząt domowych - sieć sklepów Leopardus
opiekun na medal
Autor: 31 maja 202224 czerwca, 20220 Komentarzy

Zostań Opiekunem na Medal – zbieraj naklejki i odbierz nagrodę!

Dołącz do naszej akcji i zostań Opiekunem na Medal!
Wspólnie z nami zbieraj naklejki, wypełnij tablicę i odbierz nagrodę.
 Regulamin Opiekun na Medal

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Opiekun na medal”;
1.2. Organizatorem akcji „Opiekun na medal” jest Eskulap sp. z o.o., s.k. ul. Krakowska 311, 32-080 Zabierzów;
1.3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach Sieci Sklepów Zoologicznych „Leopardus” w godzinach ich otwarcia;

2. CZAS TRWANIA AKCJI
2.1. Akcja trwa w okresie od 31.05.2022r. do 31.08.2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów naklejek i medali;
2.2. Informacja o wyczerpaniu w Akcji zapasów naklejek oraz medali zostanie umieszczona na stronie internetowej www.leopardus.pl oraz w sklepach;

3. ZASADY AKCJI
3.1. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Punktów, przyznawanych wymiennie za zakupy. Punkty można wykorzystać w sposób opisany w pkt 5 Regulaminu;
3.2. Punkty są zbierane przez Uczestnika w postaci Naklejek do przyklejania na Tablicy Motywacyjnej. Uczestnik nakleja samodzielnie Naklejki na Tablicy Motywacyjnej;
3.3. Naklejki wydawane są Uczestnikowi przez Pracownika Sklepu, w okresie od od 31.05.2022r. do 31.08.2022 r. na zasadach określonych w Regulaminie, o ile Uczestnik w trakcie Zakupu wyrazi wolę ich otrzymania;

4. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW
4.1. W okresie obowiązywania Akcji, tj. w okresie od od 31.05.2022r. do 31.08.2022 r. Punkty przyznawane są według następujących zasad:
a) za każde 20 zł brutto wydane w Sklepie przez Uczestnika w ramach Zakupu, Uczestnik otrzyma: dwadzieścia (20) Punktów, przy czym w przypadku gdy cena Zakupu zapłacona przez Uczestnika w Sklepie wynosić będzie wielokrotność kwoty 20 zł brutto, Uczestnik otrzyma odpowiednią wielokrotność dwudziestu (20) Punktów za każde pełne 20 zł brutto zapłacone przez Uczestnika w Sklepie tytułem ceny Zakupu,
b) dodatkowo, jeśli Zakup obejmować będzie jednocześnie zakup Produktu marki Deleo to Uczestnik otrzyma, jednorazowo dwadzieścia (20) Punktów;
4.2 Pracownik Sklepu bezpośrednio po dokonaniu Zakupu wydaje Uczestnikom Punkty w postaci Naklejek. Za każde przyznane 20 (dwadzieścia) Punktów, Uczestnik ma prawo do 1 (jednej) Naklejki;
4.3. W przypadku gdy, Uczestnik nie odbierze Naklejek bezpośrednio po dokonaniu Zakupu, Uczestnik traci prawo do Naklejek;
4.4. Uczestnik przy jednorazowym Zakupie, tj. objętym jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT uprawniony jest do uzyskania maksymalnie 240 Punktów;
4.5. Informacja o liczbie Punktów za dany Zakup zostanie udzielona przez Pracownika Sklepu;
4.6 W Przypadku niedostępności Naklejek w sklepie w danym momencie Pracownik Sklepu zobowiązany jest do zapisania numeru kontaktowego Uczestnika i poinformowanie Go w momencie dostępności naklejek, w celu możliwości odbioru.
4.7 Po przyznaniu Uczestnikowi Punktów, produkty zakupione przez Uczestnika w ramach zakupu nie podlegają zwrotowi, o ile w odniesieniu do danego produktu Uczestnik byłby uprawniony do zwrotu. Powyższe postanowienie w żaden sposób nie narusza jednak uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub prawne lub gwarancji, jeśli gwarancja została w odniesieniu do danego produktu udzielona;

5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW
5.1. Uczestnik w okresie od od 31.05.2022r. do 31.08.2022 r. lub do wyczerpania zapasów może wykorzystać Punkty zebrane na Tablicy Motywacyjnej w postaci Naklejek w następujący sposób: 400 Punktów – wymiana na medal „Opiekun na Medal”;
5.2. Uczestnik w celu wykorzystania zebranych Punktów, musi w czasie trwania Akcji w terminie wskazanym w pkt 5.1, pokazać Sprzedawcy w Sklepie Tablicę Motywacyjną zawierającą Naklejki w ilości odpowiadającej wymaganej liczbie. Tablica Motywacyjna zostanie odebrana przez Pracownika Sklepu;
5.3. Po wydaniu Pracownikowi Sklepu Tablicy Motywacyjnej zawierającej Naklejki w ilości odpowiadającej wymaganej liczbie Punktów Pracownik Sklepu wyda Uczestnikowi Medal „Opiekun na medal”;
5.4. Wydana Pracownikowi Sklepu Tablica Motywacyjna może być wykorzystana wyłączne jeden raz i nie podlega zwrotowi. Na podstawie Naklejek zebranych na jednej Tablicy Motywacyjnej można uzyskać wyłącznie jeden medal „Opiekun na Medal”;
5.5. Punkty umieszczone na poszczególnych, odrębnych Tablicach Motywacyjnych nie sumują się;
5.6. Organizator zastrzega, że liczba Medali „opiekuna na Medal” w Akcji jest ograniczona, a ich dostępność może różnić się w poszczególnych Sklepach, a w konsekwencji Medale mogą być niedostępne w danym Sklepie. Powyższe nie ogranicza jednak możliwości wykorzystania Punktów w innym Sklepie pod warunkiem dostępności Medali „Opiekuna na Medal w danym Sklepie;

6. AKCJE SPECJALNE
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia akcji specjalnych w okresie trwania Akcji, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach akcji;

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.leopardus.pl, oraz w Sklepach;
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników;
7.3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.leopardus.pl oraz będzie dostępna w Sklepie;
7.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Dokładna data wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie wskazana w powiadomieniu o zmianie Regulaminu, o którym mowa w pkt 11.3 powyżej;