Produkty dla zwierząt domowych - sieć sklepów Leopardus
Autor: 19 grudnia 201920 maja, 20210 Komentarzy

Wygraj Legowisko

Pod postem konkursowym https://www.facebook.com/leopardus.official/  zamieść w komentarzu zdjęcie pupila w świątecznym klimacie oraz oznacz jedną osobę i wygraj legowisko!

Konkurs trwa od 19 do 29 grudnia 2019 r. do godziny 23:59.

Do 30 grudnia ogłosimy jednego zwycięzcę! Odbiór nagród wyłącznie w wybranym przez zwycięzcę sklepie Leopardus!

REGULAMIN KONKURSU

Wygraj legowisko dla swojego pupila”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wygraj legowisko dla swojego pupila” (dalej: Konkurs) jest ESKULAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Zabierzowie (32-080), przy ul. Krakowskiej 311, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 
  0000551265, NIP: 5130240455, REGON: 361162792 (dalej: Organizator).

 2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwanego dalej “Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loteria fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w stacjonarnych sklepach zoologicznych należących do Organizatora oraz za pośrednictwem strony internetowej www.leopardus.pl
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy zostały zdefiniowane w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin,

 2. Organizator – ESKULAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Zabierzowie,

 3. Uczestnik Konkursu – osoba pełnoletnia, klient Sieci Sklepów Zoologicznych Leopardus

 4. Nagroda – świadczenie rzeczowe określone w pkt VII Regulaminu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy miłośnicy zwierząt, będący klientami sklepów Leopardus.

 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

 1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik Konkursu, którzy w okresie trwania Konkursu spełnił łącznie następujące warunki:

  1. jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook,

  2. prześle do Organizatora zgłoszenie udziału w Konkursie, zawierające wszelkie dane wskazane w Regulaminie,

 1. Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę.

 2. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

IV. OKRES TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 19 grudnia 2019 roku do 29 grudnia 2019 r.

V. ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszeń udziału w Konkursie można dokonywać w komentarzach pod postem konkursowym do dnia 29 grudnia 2019 r. roku do godziny 23:59, za pośrednictwem Facebook’a Organizatora https://www.facebook.com/leopardus.official/ .

 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać zdjęcie obrazujące hasło „pupil w świątecznym klimacie” oraz oznaczenie jednej osoby znakiem „@”
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno być dokonane przez osobę pełnoletnią.
 4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że jest autorem przesłanego zgłoszenia.
 5. Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne, nie zawierające danych Uczestnika wskazanych w treści Regulaminu lub nadesłane po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej zostaną uznane za nieważne i tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdej chwili w okresie trwania Konkursu złożyć Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. Oświadczenie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno zostać złożone w takiej samej formie, w jakiej Uczestnik Konkursu zgłosił swój udział. Postanowienia ust. 1 zd. 2 oraz ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.

 

VI. WYKLUCZENIE Z KONKURSU

  1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przez niego przepisów prawa, dobrych obyczajów lub naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu.

  2. O wykluczeniu Organizator niezwłocznie zawiadomi Uczestnika Konkursu.

  3. Wykluczony z Konkursu Uczestnik traci prawo do Nagrody, niezależnie od wartości wygenerowanego obrotu w czasie trwania Konkursu.

VII. OGŁASZENIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD

 

 1. Nagrody w Konkursie zdobędzie jeden Uczestnik Konkursu.
 2. Zwycięzców wybierze trzyosobowa komisja wybrana przez organizatora.

 3. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje zwycięzców poprzez post na FB https://www.facebook.com/leopardus.official/ nie później niż w terminie do 30 grudnia 2019 r.
 4. Organizator przyzna zwycięzcom Konkursu następujące nagrody:

  1. legowisko leopardus

 

 1. Nagroda może być przyznana zwycięzcy wyłącznie wtedy, gdy spełnia on wszystkie warunki przewidziane niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tych okoliczności oraz do wstrzymania się z wydaniem Nagrody do czasu wyjaśnienia ewentualnych kwestii wątpliwych lub spornych. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymaganych warunków, Organizator może odmówić wydania nagrody danemu Uczestnikowi Konkursu bądź przekazać ją na rzecz innego Uczestnika Konkursu, a w przypadku Nagród już wydanych – domagać się od Uczestnika Konkursu ich zwrotu, bądź zwrotu ich równowartości.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 3. Nagrody zostaną zwycięzcom przekazane przez Przedstawicieli Organizatora w terminie uzgodnionym przez strony oraz po spełnieniu niezbędnych formalności przez zdobywców nagród.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu lub jego przedstawiciela niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających możliwość zrealizowania lub wykorzystania nagrody w Konkursie.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora, drogą elektroniczną na adres: leopardus@leopardus.pl w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika Konkursu, w związku z jego udziałem w Konkursie.

 2. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres Uczestnika Konkursu,

 2. dokładny opis i powód reklamacji.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich wpłynięcia do Organizatora.

 2. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.

 3. Stanowisko Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO):

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do poinformowania go o nagrodzie i przekazania mu nagrody oraz w celu ewentualnego rozliczenia podatku;

 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa, niezbędny do poinformowania ich o nagrodzie i przekazania nagrody oraz w celu ewentualnego rozliczenia podatku, a po zakończeniu Konkursu w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych lub wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu będzie ESKULAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Zabierzowie (32-080), przy ul. Krakowskiej 311, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551265, NIP: 5130240455, REGON: 361162792.

 5. Uzyskane dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom aniżeli Organizator. Wyłączenie to nie ma zastosowania, gdy z wnioskiem o udostępnienie danych zgłosi się uprawniony do tego organ władzy publicznej.

 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rezygnacji lub niewykorzystania przez Uczestnika Konkursu z przyznanej Nagrody, Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu ani innego ekwiwalentu.

 2. W przypadku siły wyższej, lub innych zdarzeń nadzwyczajnych, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem praw już nabytych przez Uczestników Konkursu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Dotyczy to w szczególności zmiany terminów lub miejsca zrealizowania nagrody.

 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 4. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.