DZIEŃ DZIECKA z Leopardusem - konkurs

Kochane dzieci, już niedługo 1 czerwca i Wasze święto! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego!

Przygotujcie PLAKAT dowolną techniką plastyczną, w którym pokażecie nam jak chcielibyście spędzić wakacje razem ze swoim czworonożnym przyjacielem

Liczymy na Waszą kreatywność i świetne pomysły
Konkurs trwa w dniach 22.05 - 02.06 i przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-10 lat

Gotowy plakat przynieście do jednego z naszych sklepów Leopardus najpóźniej do dnia 2.06.2020. Koniecznie zapiszcie imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu

Zwycięzców wybierze zespół pracowników sklepu Leopardus w Twoim mieście.

Czekają na Was atrakcyjne nagrody oraz zwierzęce gadżety! Do wygrania między innymi książki, gry, kolorowanki i wiele innych.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was także atrakcyjne rabaty, które znajdziecie w naszych sklepach!

 

Partnerami naszej akcji są:

  • Ferplast
  • Zakład produkcyjno - usługowy "PINOKIO"
  • Nestor
  • Dermapharm
  • Katrinex
  • Frontline
  • Brit
  • Bozita
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci "Jak chciałbyś spędzić wakacje ze swoim czworonożnym przyjacielem"
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Jak chciałbyś spędzić wakacje ze swoim czworonożnym przyjacielem“.
2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się 22 maja 2020 r. i kończy 2 czerwca 2020 r. o godz.23:59.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.
 
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Eskulap sp. z o.o. sp.k. z siedzibą 
w Zabierzowie 32-080, ul. Krakowska 311, NIP: 513-024-04-55 (zwanym dalej „Organizator”).
 
NAGRODA W KONKURSIE
1. Nagrody w Konkursie: 
 
        1. miejsce – gra strategiczna „Monopoly Koty kontra Psy”; 
        2. miejsce – rodzinna gra planszowa „Pełny Kurnik”; 
        3. miejsce – książka pt. „O psie, który wrócił do domu”. 
 
        Nagrody pocieszenia: kolorowanki. 
2. Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Konkursie lub na ekwiwalent pieniężny.
 
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą być wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji, które bezpośrednio lub pośrednio wpłynęłyby na wygraną. W razie wygranej przez w/w Uczestników wybór ten jest automatycznie unieważniany.
 
WARUNKI KONKURSU i OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do dowolnie wybranego sklepu Leopardus, najpóźniej do dnia 2 czerwca 2020, pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką przez dzieci w wieku 4-10 lat. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 czerwca 2020 r. 
3. Zwycięzców wybiorą pracownicy danego sklepu Leopardus.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia większej ilości uczestników.
5. Nagrodzony Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej poprzez kontakt telefoniczny.
6. Nagrody będą do odbioru we wskazanym przez zwycięzcę sklepie Leopardus. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych personalnych.
 
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do przesłanych w ramach Konkursu prac oraz to, że wykorzystane w pracy konkursowej materiały, stanowiące przedmiot Konkursu, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw majątkowych do zdjęć zamieszczanych 
w ramach Konkursu na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich będzie skuteczne po przesłaniu zgłoszenia.
3. Na mocy niniejszego regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo do bezterminowego korzystania z prac konkursowych otrzymanych w ramach Konkursu na zasadach wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych zrealizowanych w ramach zlecenia, tj. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zawierających film, także na potrzeby promocji i reklamy;
b) rozpowszechniania prac konkursowych, tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie i prezentowanie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, również za pomocą cyfrowych środków przekazu, w Internecie, a także na potrzeby promocji i reklamy;
c) decydowania o celu, sposobie, miejscu i czasie wykorzystania utworów w dowolnych celach reklamowych w granicach obowiązującego prawa.
4. Powyższe prawa zostają przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych 
i czasowych.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu lub wstrzymanie wydania nagrody do czasu udzielenia danych osobowych 
i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.
 
DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu pod adresem: www.leopardus.pl
 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, tj. Eskulap sp. z o.o. sp. k., ul. Krakowska 311, 32-080 Zabierzów.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.
3. Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową na adres siedziby Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.
8. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem, wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.
 
ZASTRZEŻENIA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.
3. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów lub autoryzowanych dystrybutorów nagrody.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, działanie sieci internetowej oraz działanie osób trzecich.
6. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany ilości nagród oraz samej nagrody na nagrodę tego samego gatunku i podobnej wartości.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyników uzyskanych przez Uczestników Konkursu, którzy przy rejestracji podali nieprawidłowe dane personalne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.
9. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe, Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego Uczestnika.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

pokaż więcej
pokaż więcej